SOU 2005:113 Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer

7960

Förordningar - Lagtexten AB

Föreskrifterna ska tillämpas då vattenmyndigheten ser till att program för övervakning av ytvattenförekomster upprättas och genomförs enligt 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt redovisar uppgifter om detta enligt 9 … Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 kap. 2 §., Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvali Ingår i cykler Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av 2018-12-27 Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … SFS 2008:219 Utkom från trycket den 7 maj 2008Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;utfärdad den 24 april 2008.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG (EUT L 64, 4.3.2006, s. 37, Celex 32006L0007).

  1. For interest sake
  2. Eva ferman
  3. E legal
  4. Starta enskild firma steg för steg
  5. Somatiska avdelningar

Föreskrifterna tillämpas då vattenmyndigheten utför och redovisar uppgifter om ytvattenförekomster enligt 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt redovisar sådana uppgifter enligt 9 kap. 2 § samma förordning. Dessa föreskrifter innebär inte hinder för att vattenmyndigheten beslutar om avvikelser eller undantag enligt bestämmelserna i 4 kap.

Regeländringar beslutade den 14 september 2017

2 och 3 §§ ska ha följande lydelse, §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Ytvattenstatusen i naturliga ytvattenförekomster får inte försämras i förhållande till den status som respektive vattenförekomst har vid var tid, om inte annat följer av 4 kap.

2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön VFF

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Remissinstanser: 1.

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Förordningen är meddelad med stöd av - 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 1-10 §§, - 5 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 4 kap.
Skanstull hälsokost öppettider

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

1, 2, 4, 6 och 6 a §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område3, senast ändrat genom 2 SFS 2017:872 avses i 2 kap. 4 § förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Beslutsfattande 9§ Vattendelegationen är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Om delegationen inte är enig om ett beslut ska omröstning ske.

8 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 4 och 10 §§, SFS 2017:873 Utkom från trycket den 26 september 2017Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;utfärdad den 14 september 2017.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön dels att 2 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap.
Skola djursholm

psykologiska institutionen expedition
anna åhlander täby
cellforandringar grad 3 symtom
hans adielsson hemsida
delikatess senf
jonathan edlund
visma administration 200 utbildning

Förordning 2004:660 - Notisum

Föreskrifterna ska tillämpas då vattenmyndigheten ser till att program för övervakning av ytvattenförekomster upprättas och genomförs enligt 7 kap.

72006L0021SWE_207466 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

1 §, 3 kap.

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön . dels att nuvarande 4 kap. 12 och 13 §§ ska betecknas 4 kap. 15 och 16 §§, Tillämpningsområde. Föreskrifterna ska tillämpas då vattenmyndigheten ser till att program för övervakning av ytvattenförekomster upprättas och genomförs enligt 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt redovisar uppgifter om detta enligt 9 kap.